Κ Υ Ρ Ι Ε    Ι Η Σ Ο Υ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ε    Υ Ι Ε    Τ Ο Υ    Θ Ε Ο Υ    Ε Λ Ε Η Σ Ο Ν    Μ Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ


Η έμφλογη, κάθετη αγάπη προς το Θεό εκφράζεται με μία έμπρακτη, διάπυρη, οριζόντια αγάπη προς τον "πλησίον".Προορισμός του ανθρώπου η Θ έ ω σ η . Μία προσφορά δυνατότητας Θεϊκή, με την Ενανθρώπηση, Σταυρική Θυσία και Ανάσταση του Λόγου.Η Θ έ ω σ η, ενέργεια Θεού, αλλά και συνέργεια ανθρώπου.Σ’ αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια επιποθούμε να συμβάλλομε γνωστοποιώντας ό,τι΄΄εφώτισε ο Θεός΄΄, προς δόξα Του και σωτηρία του λαού Του.Το site αυτό είναι μία ελάχιστη προσπάθεια, ανιδιοτελής, ένας αντίλαλος Ορθοδοξίας, μία ορθόδοξη μαρτυρία στο διαδικτυακό χώρο, για προβολή προτύπων, παροχή εμπειριών και προσφορά ελπίδας στον αόρατο πόλεμο κάθε αγωνιζομένου προσώπου.-

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Η Μεταμόρφωση του Κυρίου.6.86/8   Η Μεταμόρφωση του Κυρίου

             Ὁ Κύριος, 40 ημέρες προ του Πάθους Του πραγματοποιεί  μία ανάβαση στην κορυφή του όρους Θαβώρ. Ανεβαίνει με μία επίλεκτη συνοδεία Μαθητών Του: Τον Πέτρο, διά   του σφόδρα φιλείν τον Χριστόν και διά την θερμότητα της πίστεως  , τον Ιωάννην διά   του σφόδρα φιλείσθαι υπό του Χριστού και δι’ υπερβολήν αρετών  και τον Ιάκωβον διά  του σφόδρα βαρύς είναι και ενοχλητικός τοις Ιουδαίοις, κατά τους Αγίους Πατέρες.
            Ανέρχεται, λοιπόν, ο Χριστός εις το Θαβώριον όρος, για ενίσχυση του φρονήματος των Μαθητών, για εμπέδωση της πίστεως στην Θεότητά Του, εν όψει του  επερχομένου Πάθους Του.
            Τότε, εκτυλίσσεται ένα εξαίσιο θέαμα. Σημειώνεται Μεταμόρφωση του Χριστού, όπου το Πρόσωπό Του διαλάμπει ως ήλιος, τα δε ιμάτιά Του γίνονται πάλλευκα  ως το φως. «…μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως» (Ματθ,17, 2).
Ο Ιησούς αφήνει να φανεί ένα μέρος της Θεϊκής δόξας Του, μία έλλαμψη του άκτιστου Φωτός Του, η  υπέρφωτη  λαμπρότητα του  αρχέτυπου  κάλλους.
Μία δε  νεφέλη φωτεινή  (Ματθ, 17, 5)η παρουσία  και  ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, επισκιάζει τους Μαθητές, τους αγκαλιάζει και τους θέτει υπό  την  προστασία  της.

 «…και ιδού ώφθησαν αυτοίς Μωϋσής και Ηλίας μετ' αυτού συλλαλούντες»(Ματθ. 17,3). Η παράσταση, ακόμη, του Μωϋσή, ως εκπροσώπου της Π. Διαθήκης, που προείπε για το έργο του Μεσσία, καθώς και του Προφήτη Ηλία, που προεφήτευσε τη ζωή και τον  θάνατο του Χριστού, υποβοηθούν  σημαντικά τους  Μαθητές, για την αληθινότητα του Μεσσία και το εκούσιο Πάθος Του.
            Εδώ, τώρα, ενεργεί το Άγιο Πνεύμα και πληροί αγάπης Θεού τους Μαθητές, ώστε να σημειώσουν μία ηρωϊκή έξοδο  από το κέλυφος του  εγωκεντρισμού  τους. Και όντως  επιδεικνύουν  ενδιαφέρον για την κατασκευή  τριών  σκηνών: Δια τον Ιησού, τον Μωϋσή και τον Προφήτη Ηλία. «…αποκριθείς δε Πέτρος είπε τω Ιησού· Κύριε, καλόν εστιν ημάς ώδε είναι· ει θέλεις, ποιήσωμεν ώδε τρεις σκηνάς, σοι μίαν και Μωσεί μίαν και μίαν Ηλία»(Ματθ. 17, 4).
            Η υπέρβαση αυτή του ἐγώ ἐναυσματοδοτεῖ την αποκάλυψη του Μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, της σωτηριώδους πηγής, για τον άνθρωπο.  <<Ούτός εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός εν ω ευδόκησα· αυτού ακούετε>>.(Ματθ. 17, 5)  , βεβαιώνει ο Θεός Πατέρας, για  τον Υιό  Λόγο.
            Τοιουτοτρόπως,  κατά  την  Θαβώριο Μεταμόρφωση του Χριστού εμφαίνονται, διά της φωνής, ο Θεός Πατέρας, διά  της  παρουσίας, ο  Θεός Υιός και διά της νεφέλης, ο Θεός, Άγιο Πνεύμα.
            Οι Μαθητές βιώνουν προκαταβολικά το μυστήριο της όγδοης ημέρας, της Βασιλείας του Θεού, γεύονται της εμπειρίας της δόξας του Χριστού και διδάσκονται την προπόρευση του μυστηρίου της άρσεως  του  σταυρού.
            Η αγάπη  του Ιησού  βεβαιώνει  τον κάθε άνθρωπο, για τη δυνατότητα  μέθεξης του αϊδίου, ακτίστου, Θείου Φωτός Του,αρκεί να ομολογεί την  αμαρτωλότητά του και να  σημειώνει κίνηση υπέρβασής της,  με την καθημερινή βίωση  της  μετανοίας.-